برچسب: البرز، عصر شفافیت، سازمان بهره وری، دانش بنیان، تات، نهال و بذر، میر سامان پیشوایی، محمد مهدی قاسمی

میرسامان پیشوایی: ارتقاء بهره‌وری مهمترین هدف پنج ساله کشور است

کرج – عصر شفافیت – ارتقاء بهره وری مهمترین هدف پنج ساله کشور استرییس سازمان ملی بهره وری ایران با اشاره به اینکه در پنج ساله آتی مهم ترین هدف کشور ارتقای بهره‌وری است،  افزود: بخش کشاورزی و منابع